O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu został założony w 2005 r. Organem założycielskim SPK w Zagrzbiu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkolny Punkt Konsultacyjny bezpośrednio podlega Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Szkoła realizuje program uzupełniający zgodny z podstawą programową Polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W szkole prowadzone są lekcje w zakresie podstawowym oraz gimnazjum. Lekcje języka polskiego, oraz wiedzy o Polsce odbywają się w Szkole Slava Raskaj w Zagrzebiu, ul. Vladimira Nazora 47 w każdą sobotę w godzinach od 8.10 do 16.00.

Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia danej klasy oraz możliwość wpisania oceny z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego na świadectwie szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny.

Nie ulega wątpliwości, iż język i kultura są spoiwem środowisk emigracyjnych, a równocześnie głównym elementem budowania tożsamości narodowej.  Zrozumienie i akceptacja wytworów kultury stanowi fundament trwałości narodu - niezależnie od tego, czy znajduje się on w przypisanych mu granicach państwowych, czy też na obczyźnie. Człowiek znający siebie oraz znający język ojczyzny z której się wywodzi, to człowiek znający własne korzenie, czerpiący z nich dobre inspiracje dla własnego życia.

W trosce o dzieci i młodzież polską przebywającą w Chorwacji, Szkolny Punkt Konsultacyjny w Zagrzebiu - przy współpracy z Polskim Towarzystwem Oświatowym, Towarzystwem „Kopernik” oraz z  przedstawicielem polskiej mniejszości narodowej p. W.Lončarić - za główny cel, poza nauczaniem języka polskiego, stawia sobie bycie animatorem kultury polskiej na obczyźnie a równocześnie pełni funkcję integracyjną pomiędzy Polakami czasowo przebywającymi w Chorwacji i Polakami osiadłymi w Chorwacji na stałe. Szkoła jest miejscem spotkań rodziców, miejscem gdzie w oczekiwaniu na dzieci można wypić kawę, przeczytać polską prasę a także wypożyczyć polskie książki.

Serdecznie zapraszamy!